Årsmöte 9 juni 2022

Publicerad 2022-05-18 22:27
Välkomna på årsmöte den 9 juni klockan 18.00.

Göteborg HC håller årsmöte den 9 juni klockan 18.00. Plats Angered Arena, konferenslokalen. Årsmöteshandlingar är tillgängliga för medlemmar från den 2 juni och ni erhåller dem genom att kontakta kansli@goteborghc.se

Medlemmar är välkomna att anmäla sitt deltagande till kansli@goteborghc.se

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

7 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam- hets-/räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Förslag från styrelsen rörande förändring av föreningens stadgar

13. Val av

a) Ordförande 2 år

b) ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 25 § i stadgarna och enligt valberedningens förslag.

c) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

14. Övriga frågor

Hälsningar

Styrelsen

Göteborg Hockey Club

Md svs sdhl rgb
Md sponsorhuset
Md sk rmklipp
Md klubb2014
Md visste du att
Md ladda ned
Md insta
Md ladda ned  1
Md myclub logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub